cac-quy-dinh-ve-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.

Tổng đài Tư vấn miễn phí thuộc Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý xin trình bày Các Quy định về công ty Trách nhiệm hữu hạn ( TNHH) 1 thành viên như sau:

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Căn cứ pháp lý

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

cac-quy-dinh-ve-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.
cac-quy-dinh-ve-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien.

Quy định chung về Công ty TNHH Một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

_ Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

_ Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

_ Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần

Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty

_ Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Trong trường hợp rút 1 phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty

cac-quy-dinh-ve-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien1.
cac-quy-dinh-ve-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien1.

Nếu chuyển nhượng 1 phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chuyển nhượng

Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

_ Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là Chủ tịch Công ty có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của Công ty

_ Chủ sở hữu Công ty có thể thuê Giám đốc hoặc đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty

_ Quyền của chủ sở hữu:

+ Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

+ Quyết định đầu tư kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác

+ Chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

+ Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế,  các nghĩa vụ tài chính khác của công ty

+ Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty

+ Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản

+ Các quyền khác theo quy định

tnhh1tv

 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu

_ Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 1 hoặc 1 số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định. Người đại diện ( uỷ quyền) phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định khoản 2 Điều 48 của Luật này

_ Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền

_ Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên; trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền

_ Trường hợp 1 người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty, trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

_ Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam. Nếu vắng mặt quá 30 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty

tnhh1tv2

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc

_ Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình

_ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

+ Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư

+ Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

+ Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

+ Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty

+ Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

+ Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh

+ Tuyển dụng lao động

+ Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

Các tiêu chuẩn cần có ở Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

_ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định

_ Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty;

_ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn miễn phí để được hỗ trợ!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *