trich-lap-du-phong-co-phieu-chua-niem-yet-1

Trả lời về việc trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết đối với công ty chứng khoán, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau (Công văn 5160/TCT-DNL 2019) :

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ )

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 92129/CT-TTHT
V/v trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán MB
(Địa chỉ: Tầng M-3-7,Số 3 Liêu Giai, Q. Ba Đình, TP Hà Nội;MST: 0106393583)

Trả lời công văn số 524/2019/MBS-CV ngày 21/10/2019 của Công ty cổ phần chứng khoán MB về việc trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết đối với công ty chứng khoán, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 hướng dẫn việc trích lập xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp:

+ Tại Điều 5 hướng dẫn dự phòng tổn thất các khoản đầu tư như sau:

“1. Các khoản đầu tư chứng khoán:

…d) Đi với chung khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch thì doanh nghiệp xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại đim b khoản 2 Điu này.

…2. Các khoản đầu tư khác:

…b) Mức tch lập:

– Căn cứ báo cáo tài chính riêng của tổ chức kinh tế nhận vấn góp lập cùng thời điểm lập báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp góp vốn, doanh nghiệp góp vốn xác đnh mức tch dự phòng cho từng khoản đầu tư như sau:

Mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư

=

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ thực góp (%) của doanh nghiệp tại t chức kinh tế nhận vốn góp tại thời đim trích lập dự phòng

X

Vốn đầu tư thực tế của các chủ sở hữu ở t chức kinh tế nhận vn góp tại thời điểm trích lập dự phòng

Vốn chủ sở hữu của t chức kinh tế – nhận vốn góp tại thời điểm trích lập dự phòng

Trong đó:

– Vốn đầu tư thực tế của các chủ sở hữu ở tổ chức kinh tế nhận vốn góp tại thời điểm trích lập dự phòng được xác định trên Bảng cân đối kế toán năm của t chức kinh tế nhận vốn góp (mã số 411 và mã s 412 Bảng cân đi kế toán – ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và văn bản sửa đi, b sung hoặc thay thế – nếu có).

– Vn chủ sở hữu của t chức kinh tế nhận vốn góp tại thời điểm trích lập dự phòng được xác định trên Bảng cân đối kế toán năm của t chức kinh tế nhận vốn góp tại thời điểm tch lập dự phòng (mã s 410 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và văn bản sửa đi, bổ sung hoặc thay thế – nếu có).

+ Tại Khoản 3 Điều 8 hướng dẫn hiệu lực thi hành như sau:

…3. Việc thực hiện trích lập các khoản dự phòng tại các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù (bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư kinh doanh vn, mua bán nợ, bán lẻ hàng hóa trả chậm/trả góp) được thực hiện theo hưng dn tại Thông tư này và thực hin theo quy đnh riêng (nếu có) phù hp với đc thù theo hướng dẫn của B Tài chính.

– Căn cứ Điều 7 Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hướng dẫn xác định trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán như sau:

“1. Điều kiện để trích lập dự phòng

a) Các loại chứng khoán được công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ghi nhận theo giá gốc theo quy định của pháp luật về kế toán.

b) Các loại chứng khoán được tự do mua, bán trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính có giá thực tế trên thị trường giảm so với giá hạch toán trên sổ sách kế toán.

c) Chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và cổ phiếu quỹ không được tch lập dự phòng giảm giá.

2. Phương pháp trích lập dự phòng:

Mức dự phòng giảm giá chứng khoán được tính theo công thức sau:

Mức dự phòng giảm giá chứng khoán

=

Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính

X

Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán

Giá chứng khoán thực tế trên thị trường

3. Xác định giá chứng khoán thực tế trên thị trường để trích lập dự phòng:

b) Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch:

– Giá chứng khoán thực tế trên thị trường làm cơ sở để trích lập dự phòng là giá trung bình của các mức giá giao dịch thực tế theo báo giá của 3 công ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm tch lập dự phòng nhưng không quá một tháng tính đến ngày trích lập dự phòng. Trường hợp chứng khoán không có giao dịch thực tế phát sinh trong khoảng thời gian trên thì không thực hiện trích lập dự phòng.

– Người quản lý, điều hành của công ty chứng khoán được lựa chọn báo giá và người quản lý, điu hành của công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ nhận báo giá không phải là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán.

– Công ty chứng khoán báo giá được quyền thu phí đối với công ty chng khoán/công ty quản lý quỹ đề nghị báo giá và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp. Mức thu phí do hai bên tự thỏa thuận.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần chứng khoán MB là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù (chứng khoán) thì Công ty thực hiện trích lập dự phòng đối với chứng khoán chưa niêm yết theo hướng dẫn tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính.

Công ty được trừ khoản trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty trích, lập và sử dụng khoản dự phòng đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán MB liên hệ với Phòng Thanh tra – kiểm tra số 8 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán MB được biếtvà thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TKT8;
– Phòng DTPC;
– Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Trường

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *