nhiem_vu_quyen_han_thanh_tra_thue_1

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong quản lý thuế được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Về câu hỏi trên Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng Công Lý trả lời như sau :

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

nhiem_vu_quyen_han_thanh_tra_thue_1
nhiem_vu_quyen_han_thanh_tra_thue_1

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh Tra Nhà Nước

Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong quản lý thuế được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 22 Luật quản lý thuế 2019 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước cụ thể như sau:

Thứ nhất là Thanh tra nhà nước thực hiện thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ hai là đối với kết luận của Thanh tra nhà nước liên quan đến nghĩa vụ thuế phải nộp của người nộp thuế được quy định như sau:

Trường hợp một

Thanh tra nhà nước trực tiếp thanh tra người nộp thuế theo quy định của Luật Thanh tra có nội dung kết luận về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thì Thanh tra nhà nước phải gửi biên bản hoặc kết luận cho người nộp thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kết luận của Thanh tra. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kết luận của Thanh tra nhà nước thì người nộp thuế có quyền khiếu nại kết luận của Thanh tra nhà nước;

nhiem_vu_quyen_han_thanh_tra_thue_2
nhiem_vu_quyen_han_thanh_tra_thue_2

Trường hợp hai

Thanh tra nhà nước không trực tiếp thanh tra đối với người nộp thuế mà thực hiện thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thì Thanh tra nhà nước gửi bản trích sao có kết luận liên quan đến nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế để thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, Thanh tra nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết tham khảo về vấn đề nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra thuế nhà nước trong quản lý thuế. Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ vui lòng liên hệ với Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng Công Lý

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý

B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Trân trọng!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *