Thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay.

Thủ tục và trình tự giải thể công ty có vốn nước ngoài được quy định như thế nào? Cùng Tổng đài tư vấn miễn phí thuộc Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay.
Thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay.

TRẢ LỜI: 

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014:

Điều kiện giải thể Doanh nghiệp

_ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

_ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

_ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

_ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ tiến hành giải thể khi: Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời, doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thủ tục, trình tự giải thể Doanh nghiệp nước ngoài

Chấm dứt dự án đầu tư

_ Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định

_ Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Trình tự giải thể doanh nghiệp

Thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay1
Thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay1

Bước 1:

_ Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này gồm có:

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Lý do giải thể

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể

+Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 2:

_ Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

_ Thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp Công ty thuê đất hoặc được giao đất)

_ Thanh lý tài sản cố định Công ty

_ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty

Bước 3:

Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty: Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài 4 – 6 tháng (không bao gồm thủ tục xử phạt, vi phạm, chậm nộp phát sinh)

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4:

Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thời gian thực hiện: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông qua.

Bước 5: Thực hiện thủ tục giải thể Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian tiến hành: Sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên. Trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 6: Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty

Trên đây là nội dung tư vấn  Thủ tục giải thể công ty có vồn đầu tư nước ngoài của Luật sư Ánh sáng công lý. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn miễn phí để được hỗ trợ!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *