tu-van-luat-dat-dai-1

Sau khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng không biết xác định đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng của vợ chồng. Vấn đề xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng là rất quan trọng trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến tài sản như đất đai . Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng Trả lời về trường hợp này như sau:

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ)

Cơ Sở Pháp Lý

Luật đất đai năm 2013

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Căn cứ Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

tu-van-luat-dat-dai-1
tu-van-luat-dat-dai-1

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Cách xác định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Nếu bạn muốn chia quyền sử dụng đất này thành tài sản riêng của mình thì căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

tu-van-luat-dat-dai-2
tu-van-luat-dat-dai-2

Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ nào khác từ phía Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn Luật Online.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *